boes.org lapsen oikeuksien

Yleissopimus lapsen oikeuksista
The Finnish version of United Nations,  The Convention on the Rights of the Child

Tämän yleissopimuksen sopimusvaltiot,

 • ottavat huomioon, että Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjassa julistettujen periaatteiden mukaisesti koko ihmiskunnan kaikkien jäsenten synnynnäisen arvon sekä yhtäläisten ja luovuttamattoimien oikeuksien tunnustaminen on vapauden, oikeudenmukaisuuden ja rauhan perusta maailmassa,

 • muistavat että Yhdistyneiden Kansakuntien kansat ovat peruskirjassa vahvistaneet uskonsa ihmisen perusoikeuksiin, arvoon ja merkitykseen ja ovat päättäneet edistää sosiaalista kehitystä ja parempia elinoloja vapaammissa oloissa,

 • tunnustavat, että Yhdistyneet Kansakunnat on ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa ja kansainvälisissä ihmisoikeuksien yleissopimuksissa julistanut ja sopinut, että jokainen ihminen on oikeutettu niissä tunnustettuihin oikeukssin ja vapauksiin ilman minkäänlaista rotuun, ihonväriin, sukupuoleen, kieleen, uskontoon, poliittisiin tai muihin mielipiteisiin, kansalliseen tai sosiaaliseen alkuperään, varallisuuteen, syntymään tai muuhun seikkaan perustuvaa erotusta,

 • muistavat, että ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa Yhdistyneet Kansakunnat on julistanut lasten olevan oikeutettuja erityiseen huolenpitoon ja apuun,

 • ovat vakuuttuneita siitä, että perheelä, joka on yhteiskunnan perusryhmä ja sen kaikkien jäsenten ja erityisesti lasten hyvinvoinnin ja kasvun luonnollinen ympäristö, on oikeus saada tarvittavaa suojelua ja apua niin että se pystyy täydellisesti hoitamaan velvollisuutensa yhteiskunnassa,

 • tunnustavat, että lapsen tulisi persoonallisuutensa täysipainoisen ja sopusointuisen kehityksen vuoksi kasva perheessä onnellisuuden, rakkauden ja ymmärtämyksen ilmapiirissä,

 • ottavat huomioon, että lapsen tulisi olla täysin valmis elämään itsenäistä elämää yhteiskunnassa ja häntä tulisi kasvatta Yhdistyeiden Kansakuntien peruskirjassa julistettujen ihanteiden hengessä sekä erityisesti rauhan, ihmisarvon, suvaitsevaisuuden, vapauden, tasa-arvon ja solidaarisuuden hengessä,

 • muistavat, että erityisen huolenpidon ulottaminen lapseen on todettu Geneven lapsen oikeuksien julistuksessa vuonna 1924 ja Yhdistyneiden Kansakuntien vuonna 1959 hyväksymässä lapsen oikeuksien julistuksessa sekä tunnustettu ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa, kansailisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevassa kansainvälisessä yleissopimuksessa (erityisesti sen 23 ja 24 artiklassa), taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevassa kansainvälisessä yleissopimuksessa (erityisesti sen 10 artiklassa) ja lasten hyvinvoinnista huolehtivien erityisjärjestöjen ja kansainvälisten järjestöjen säännöissä ja soveltuvissa asiakirjoissa,

 • muistavat, kuten Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen 20 päivänä marraskuuta 1959 hyväksymässä lapsen oikeuksien julistuksessa todettan, että "lapsi ruumiillisen ja henkisen kypsymättömyytensä vuoksi tarvisee erityistä suojelua ja huolenpitoa, siihen luettuna asianmukainen hoiti sekä ennen syntymää että sen jälkeen",

 • muistavat julistuksen sosiaalisista ja oikeudellisista periaatteista lasten huollossa ja suojelussa, erityisesti sijaishuollossa sekä kansallisessa että kansainvälisessä lapseksiottamisessa, Yhtistyneiden Kansakuntien vähimmäissäännökset nuoriso-oikeudesta ("Beijingin säännöt") ja julistuksen naisten ja lasten suojelusta hätäntilanteissa ja aseellisissa selkkauksissa,

 • tunnustavat, että kaikissa maailman maissa elää lapsia erittäin vaikeissa oloissa ja että tällaiset lapset tulee erityisesti ottaa huomioon,

 • ottavat asianmukaisesti huomioon kunkin kansan perinteiden ja kulttuurin merkityksen lapsen suojelussa ja tasapainoisessa kehityksessä,

 • tunnustavat kansainvälisen yhteistyön merkityksen lasten olojen parantamiseksi kaikissa maissa, erityisesti kehityismaissa,

..ovat sopineet seuraavasta:

1 Artikla
Tässä yleissopimuksessa lapsella tarkoitetaan jokaista alle 18-vuotiasta henkilöä, ellei lapseen sovellettavissa olevien lakien mukaan täysi-ikäisyyttä ole saavutettu aikaisemmin.

2 Artikla
1. Tämän yleissopimuksen sopimusvaltiot sitoutuvat kunnioittamaan ja takaamaan tässä yleissopimuksessa tunnustetut oikeudet kaikille niille tuomiovallan alaisille lapsille, ilman minkäänlaista lapsen, hänen vanhempiensa tai muun laillisen huoltajan rotuun, ihonväriin, sukupuoleen, kieleen, uskontoon, poliittiseen tai muuhun mielipiteeseen, kansalliseen, etniseen tai sosiaaliseen alkuperään, varallisuuteen, vammaisuuteen, syntyperään tai muuhun tekijään perustuvaa erotusta.

2. Sopimusvaltiot ryhtyvät kaikkiin asiaan uuluviin toimiin varmistaakseen, että lasta suojellaan kaikenlaiselta syrjinnältä ja rangaistuksilta, jotka perustuvat hänen vanhempiensa, laillisen huoltajansa tai muun perheenjäsenen asemaan, toimintaan, mielipiteisiin tai vakaumuksiin.

3 Artikla
1. Kaikissa yksityisen tai julkisen sosiaalihuollon, oikeusistuimen, hallinnollisten viranomaisten tai lakeja säätävien elimien suorittamissa lapsiin kohdistuvissa toimissa on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu.

2. Sopimusvaltiot sitoutuvat takaamaan lapselle hänen hyvinvoinnilleen tarpeellisen suojelun ja hoidon ottaen huomioon hänen vanhempansa, laillisten huoltajiensa tai muiden hänestä laillisesti vastuussa olevien henkilöiden oikeudet ja velvollisuudet. Tähän pyrkiessään sopimusvaltiot ryhtyvät kaikkiin tarvittaviin lainsäädännöllisiin ja hallinnollisiin toimiin.

3. Sopimusvaltiot takaavat, että lasten hoidosta ja suojelusta vastuussa olevat laitokset ja palvelut noudattavat laillisten viranomaisten asettamia normeja, erityisesti turvallisuutta, terveyttä, henkilökunnan määrää ja soveltuvuutta ja henkilökunnan pätevää valvontaa koskevilla alueilla.

4 Artikla
Sopimusvaltiot ryhtyvät kaikkiin tarvittaviin lainsäädännöllisiin, hallinnollisiin ja muihin toimiin tässä sopimuksessa tunnustettujen oikeuksien toteuttamiseksi. Mitä tulee taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien toteuttamiseen, sopimusvaltiot ryhtyvät tällaisiin toimiin mahdollisimman laajasti käytettävissä olevien voimavarojensa ukaisesti ja, milloin tarpeellista, kansainvälisen yhteistyön puitteissa.
TOP
   
Frames

Background
music 1
music 2
music 3
jazz 1
jazz 2
classical 1
classical 2
classical 3
 


Article
17 - media
23
32


English
Article 1 - 4
Article 5 - 41
Article 42 - 54

French
Article 1 - 4
Article 5 - 41
Article 42 - 54

German
Article 1 - 4
Article 5 - 41
Article 42 - 54

Spanish
Article 1 - 4
Article 5 - 41
Article 42 - 54

E X T R A
languages

Arabic
Article 1 - 54

Chinese
Article 1 - 54

Danish
Article 1 - 4
Article 5 - 41
Article 42 - 54

Dutch
Article 1 - 4
Article 5 - 41
Article 42 - 54

Finnish
Article 1 - 4
Article 5 - 41
Article 42 - 54

Italian
Article 1 - 4
Article 5 - 41
Article 42 - 54

Japanese
Article 1 - 54

Norwegian
Article 1 - 4
Article 5 - 41
Article 42 - 54

Portuguese
Article 1 - 4
Article 5 - 41
Article 42 - 54

Russian
Article 1 - 54

Swedish
Article 1 - 4
Article 5 - 41
Article 42 - 54

Turkish
Article 1 - 4
Article 5 - 41
Article 42 - 54

P L U S
versions

all Americans'
Article 1 - 4
Article 5 - 41
Article 42 - 54

all Presidents'
all Ministers'
Article 1 - 4
Article 5 - 41
Article 42 - 54
 
 

 
completing
 
Multilingual
Universal
Declaration
of Human
Rights

 
 
overview
multilingual
documents

 
 
Go To
Main INDEX

 
 
Scandinavian
Square

 
 

boes.org lapsen oikeuksien
The International Contract Article 1 - 4 Article 5 - 41 Article 42 - 54
Main INDEX other languages Assistance Telephone Scandinavian Square
By You, this text can be spread - and used too