boes.org barnekonvensjon
Barnekonvensjonen

Artikkel 4
Partene skal sørge for alle lovgivningsmessige, administrative og øvrige tiltak som er nødvendige for å virkeliggjøre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon. Når det gjelder økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, skal deltakerlandene gjøre sitt ytterste for å sørge for disse tiltak innenfor sine tilgjengelige ressurser, om nødvendig innenfor rammen av internasjonalt samarbeid.....
Forente nasjoner  


Barnekonvensjonen 1-4.
Barnekonvensjonen 5-41.
Barnekonvensjonen 42-54.

               
http://boes.org
barns rettigheter