boes.org
Framsynt kommun - Kristinehamn

 
Barnbokslut i Kristinehamns Kommun
Utdrag ur kommundokument:

Sverige har 1989 ratificerat FN:s konvention om barnens rättigheter. En av huvudprinciperna anger att varje nation "till det yttersta av sina resurser" ska prioritera barnens behov vid samhällsplanering och fattande av politiska beslut.


Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige bifaller motion angående barnbokslut.

Kommunfullmäktige uppdrar till nämnderna och styrelsen att i fr o m bokslut 1997 bilägga ett speciellt barnbokslut, som belyser hur fattade beslut påverkat levnadsvillkoren för barn och ungdom upp till 18 år.

Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen i arbetet med barnbokslut skall utarbeta en handlingsplan för hur barn och ungdomars behov och resurser skall tillvaratas i den kommunala beslutsprocessen. I denna skall följande gälla/beaktas:

karta över Kristinehamn
  • Varje förvaltning utser en person som speciellt ansvarar för att barn- och ungdomsperspektivet finns i verksamheten.
  • Varje beslut som fattas har en värdering av dess konsekvenser för barn och ungdom.
  • Barnbokslut skall belysa hur fattade beslut påverkat barns och ungdomars levnadsvillkor.
  • Barns och ungdomars egen syn efterfrågas i samhällsplaneringen.
  • Föreskrifter skall utarbetas för handläggning av barnbokslut.
___________

Fotnot:
Det mycket hedervärda och framsynta beslutet fattades i Kristinehamns kommunfullmäktige, i enlighet med kommunstyrelsens utarbetade förslag
Antal invånare i Kristinehamns kommun: 26.000
Copyright: kartan © krhmn komm
TOP
boes.org
Tillbaka till Scandinavian Square     Framsynt Kommun - Krokom
Tillbaka till huvud INDEX