BOES.ORG Contact
 
BOES.ORG - Children's Rights Across the World
 
Välkommen !
  
- till en idéell verksamhet, för nästa generation.
För varje barns mänskliga rättigheter - i varje land.

 
BOES.ORG - Children's Rights Across the World
Ett icke-vinst-givande volontärarbete och dess ledstjärna, FN:s Barnkonvention
 
En verksamhet till 100 procent FRI. Fri från såväl partipolitiska som kommersiella och/eller andra bindningar..
Privatfinansierad och därmed tyvärr med alltför begränsande budget. Likväl, sedan augusti 1996 en hundrafalt internationellt erkänd part i frontlinjen för effektiv världsomspännande spridning av innehållet i FN:s Barnkonvention, samt för bidragandet till en ärlig implementering av konventionen i land efter land.
 
Namnet ovan, sattes av OneWorld Online, världsettan på internet, då man presenterade BOES.ORG från OneWorlds entrésida, mars -97.
 
En IT-satsning som bygger på tolv års erfarenhet i fråga om "Barnens Rätt" i Sverige. Tolv år av djup smärtsam inblick i alltför många myndighetsrepresentanters fega ickeansvarstagande. Inblick i svek mot ett viktigt internationellt avtal, svek mot uppväxande unga, svek mot framtiden.
 
BOES.ORG  har ambitionen att stå till tjänst med barnkonventionens texter på ett stort antal språk till andra seriösa engagemang. Till internetsatsningar, i Danmark, Finland, Norge, Sverige, i Europa, över hela Världen.
Som viktig komplementlänkning för grundskolors, gymnasieskolors, folkhögskolors, högskolors och universitets webbplatser.
För länkning från fackförbunds, studieförbunds, föreningars, folkrörelseorganisationers och andra organisationers internetsidor.
För var och en som värnar INSIKT och MOD.

 
Att samtliga statliga och kommunala verksamheters webb-presentationer omgående lägger en länk till Barnkonventionen, råder väl inget tvivel om?
 alt 1  I  alt 2  I  alt 3 
Hinner det kommunala ansvaret före skattebetalarnas krav, före debatten och det tilltagande mediatrycket?

 
Artikel 42 - "Konventionsstaterna åtar sig att genom lämpliga och aktiva åtgärder göra konventionens bestämmelser och principer allmänt kända bland såväl vuxna som barn."
Hur lever man upp till detta i din kommun, i ditt närområde?
 
BOES.ORG vill bidra till förändring. Nästa generation av myndighetsbeslutare måste vara mer officiella med sina innersta värderingar om barnens framtid.
 
_____________________________
 
I de här viktiga samtids- och framtidsfrågorna måste vi ut på enad front i BRETT SAMARBETE ÖVER ALLA GRÄNSER - prestigebefriat.
 
Den i dag ofta diskriminerande synen på barn - måste bli betydande förändrad.
Hänsyn till barnens bästa och till barnens framtid måste vägas in i varje yrkesverksam gren, i varje beslut som fattas - inom varje samhällsområde.
 
På vilket sätt kan Du bidra med Din kapacitet, med Dina kontakter?
På vilket sätt har Du möjlighet att sprida intresset för en seriös efterlevnad av FN:s Barnkonvention?
Internationellt? Nationellt?
Ditt civilansvarsinitiativ i utveckling via grundskolor, gymnasieskolor, folkhögskolor, högskolor, universitet. fackförbund, studieförbund, föreningar, folkrörelseorganisationer och andra organisationer.
Du finner säkert många bra ideer som kan förbättra Dina barnbarns och Dina barnbarnsbarns samtid.
 
Kunskapen om, och därmed stödet från, FN-konventionen är dessvärre än i dag alltför ytligt, ja rentav sällsynt. Många talar om Barnkonventionen, men få har sett den. ännu färre har läst den. Med Din hjälp ska vi ändra på det.
 
Tyvärr saknas från boes.org resurser att hinna ta alla de kontakter som är nödvändiga för att genomföra allt det som skulle betyda så mycket för så många.
Detsamma gäller det orealistiska i att besvara alla e-mail. Men idéer, synpunkter, tips mottages med stor tacksamhet. Varje form av assistans värderas högt.

 
BOES.ORG's  koncept är STADIGT FÖRANKRAT i ett av vår tids viktigaste dokument.
 
Tolv år har passerat av Barnkonventionen. Kvar blev ord.
NU gör vi ALLA, var för sig - och i teamwork - ALLT vad vi förmår, i konkreta handlingar.
TOP
-Storheten består icke i att göra vad man vill
  utan i att vilja vad man bör.
Drottning Kristina 1626 - 1689
barn och rättigheter
 
Till huvud INDEX    Scandinavian Square    Extra Info    English review
bornekonventionen.nu    barnekonvensjonen.nu    barnkonventionen.nu
 
Just some small updates, are done in this info-text since it was published here, in 1996.
Many positive child-rights-changes are until today initiated world wide, because of the work from volunteers and from "old" and new NGO's. Changes in need of you, to be protected and completed. Print it!  Read it!  Spread it!