boes.org barn rättigheter

Konventionen om barns rätt


Konventionsstaterna,
som anser att, i enlighet med de principer som proklamerats i Förenta Nationernas stadga, erkännandet av den inneboende värdigheten hos alla medlemmar av människosläktet och av deras lika och oförytterliga rättigheter utgör grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen,
har kommit överens om följande:....

Konventionen om barns rätt 1-4.
Konventionen om barns rätt  5-41.
Konventionen om barns rätt  42-54.

http://boes.org
Rättigheter för nästa generation  -  genom internationellt samarbete i dag.


barns rättigheter