boes.org blueline 2

Mikrovågsmiljö eller uppväxtmiljö?

OM MOBILTELEFONER och SKADOR
Frågor och svar
Copyright Leif Södergren 1996 -97


Vad avger mobiltelefoner som kan vara farligt?
Mikrovågor. En mobiltelefon är en mikrovågs-sändare.

Är det farligt att använda mobiltelefon?
Problemet är att vi vet för lite om farorna. Det förekommer att "stor-användare" har blivit blinda eller utvecklat cancer. Det är vanligt att användare får huvudvärk och koncentrationssvårigheter.Ordföran-de i australiensiska läkarförbundet anser att vi sitter på en "tidsinställd bomb".
Det finns så pass många varningssignaler, att man bör vara försiktig.

Vad menas med att vara försiktig?
1
. Att undvika att tala långa samtal i mobiltelefon, eller att helt undvika mobiltelefon, speciellt GSM (digitala) telefoner.
2. Att undvika att bo nära en mobiltelefonsändare.
3. Att t.ex inte lägga en påslagen mobiltelefon i barnvagnen som en del föräldrar gör .Om den är på-slagen, strålar den , även om man inte pratar i den.
4. Att inte ha mobiltelefon på bältet nära höfterna - detta för att undvika onödig exponering av våra viktiga depåer av benmärg, som finns just i höfterna(vid leukemi är det just i höfterna man inplanterar ny benmärg)
5. Att undvika att ha mobiltelefonen alltför nära testiklarna..
6. Att inte (eller avvakta med att) installera trådlös kommunikation på kontoren.
7. Att myndigheter avvaktar med vidare utbyggnad av mikrovågs-antenner. Idag är nämligen en av-sevärd utbyggnad planerad.
8. Med tanke på eventuella genetiska skador från mikrovågor, bör man kanske vara försiktig med användandet av mobiltelefoner om man tänker skaffa sig egna barn.

Är barn mer känsliga för mikrovågor?
En australienskisk rapport säger att barn absorberar mikrovågor 3.3 gånger mer än en vuxen. De är därför speciellt oroliga i Australien och kämpar emot att man har sändare till mobiltelefoner nära barndaghem. I Sverige har man inte denna debatt ännu.

Kan man få cancer av mobiltelefoner?
1. Det finns de som påstår sig ha fått hjärntumörer av att använda mobiltelefon. I USA pågår rättegångar.
2. En australiensk forskare John Holt, hävdar att mikrovågor i vissa frekvenser stimulerar tillväxten av redan befintlig cancer.
3. Andra forskare hävdar att elektromagnetiska fält gör att vårt eget cancer-skyddande hormon melatonin hämmas, och på så sätt utvecklas cancer indirekt.
4. I England har enligt SundayTimes (januari-97) tre unga män i trettio-årsåldern dött i ändtarmscancer. De tillhörde en ytterst hemlig grupp som arbetade i NordIrland och hade mikrovågssändare gömda och fasttejpade långt ned på ryggen.
5. Nyligen (våren-97) har man i Australien visat att mobiltelefoner kan orsaka cancer. Det gäller en studie av cancer-känsliga möss där den bestrålade gruppen fick dubbelt så många tumörer än den icke bestrålade kontrollgruppen.

Hur kommer mikrovvågorna till min mobiltelefon?
Det finns mikrovågssändare överallt: på hyreshus, på vattentorn och på master.Fastighetsägare välkomnar hyresintäkterna från mobiltelefonsändare. Många hyres-gäster är däremot omedvetna om att de har en mikrovågssändare på taket eller på husväggen.
I och med att ett nytt system kommer att införas (DCS1800) kommer vi att få betydligt mer antenner på betydligt fler ställen. Mikrovågorna är så kortvågiga att av tekniska skäl kommer flera sändare att behöva finnas i varje kvarter i alla städer. Det innebär att mobiltelefon-sändare kommer att komma oroväckande nära våra bostäder.

Är det farligt att bo nära en mobiltelefonsändare?
Man vet är att kronisk exponering av mikrovågor har negativ påverkan på människor. Det finns därför god anledning att vara försiktig. Amerikanska ambassaden i Moskva blev under en längre tid bestrålad med relativt låga nivåer av mikrovågor i avlyssnings-syfte. Trots de låga halterna, blev ett stort antal av de anställda drabbade av cancer i olika former.
Personalen studerades i hemlighet av amerikanska myndigheter som förmodligen var intresserade av effekterna av mikrovågorna eftersom de låg under de i väst godkända riktvärdena. Sedermera installerades ett skydd (nät) mot dessa mikrovågor utanför huset.
Det kan kanske så småningom visa sig att de som t.ex bott nära mobiltelefon-sändare blivit utsatta för extremt höga doser.

Hur skadas människan? Liksom mikrovågor kan värma upp mat, kan mikrovågor värma upp mänskliga celler. Speciellt känsliga organ är ögat och testiklar som kan "stekas" av mikrovågor, som när äggvita koagulerar. Därför är det olämpligt att använda mobiltelefon nära ögat.
Men långt innan det blir fråga om uppvärmningsskador(som i mikron), kan människor skadas av relativt låg, men långvarig kronisk exponering (s.k icke-termisk exponering).
När skadan upptäcks, anses det för sent att göra något åt den.

Finns det gränsvärden?
Både myndigheter och mobiltelefon-operatörer säger ofta att det inte "föreligger någon hälsorisk" då exponeringen är "under gällande gränsvärden".
De gränsvärden som finns idag anses alldeles för högt satta. De gäller s.k termisk exponering, som när mat värms i en mikrovågsugn, och är inga riktlinjer att gå efter om man vill vara försiktig. Många studier visar nämligen på skador när exponeringen varit under nuvarande gränsvärden. Precis som med röntgen kommer man nog att hela tiden få justera ned gränsvärderna.

Vad säger forskarna om skador? En amerikansk rapport nämner bland annat följande skador som kan förorsakas av mikrovågor: Beteendestörningar, nerv-skador, skador på foster, grå starr, ändrad blodkemi, försämrat immun-försvar, samt misstanke att blodbarriären som förhindrar att blodburna gifter passerar till hjärnan, sätts ur funktion.

Från Australien:
1.
En rapport som kallas CSIRO-rapporten beskriver skador av radiofrekvent strålning(mikrovågor):
-cancer av olika sorter
-degenerativa förändringar i ögat. Speciellt skadliga kan mikrovågor vara för de med grön starr (glaucom) som använder en viss sorts ögon-droppar (Timolol)
-förändringar av hjärnans kemi och läckage via blod/hjärn barriären. m.m
2. Bruce Hocking rapporterade den 7 maj 1997 om en undersökning av 40 mobiltelefon-användare från hela Australien. De klagade på en brännande eller domnande känsla på den sidan av ansiktet man hållit mobiltelefonen. Fenomenet kom efter några minuter och varade upp till flera timmar. Andra problem var illamående, synstörningar och ibland, nevrologiska problem.
.
Finns det ett samband mellan astma och mikrovågor? Dr. John Holt i Australien, anser även att det finns ett samband mellan radiofrekventa fält och astma. Han anser att mikrovågor från mobil-telefoner förorsakar en dubblering av histaminer. Hans teori är intressant då det inte är de länder med sämst luft som har mest astma, utan de länder med mest elektronik som har mest astma. Allergi-problemen har ökat i takt med elektro-smogen.

Vad säger man i Tyskland?
Dr Lebrecht von Klitzing i Lubeck, har funnit att hjärnans elektriska aktivitet påverkas av mikrovågor. På EEG-kurvan kan en förändring ses, på upp till 90 m beroende på fabrikat och förändringen kan kvarstå i 24 timmar. På samma sätt säger han sig konstatera påverkan från sändarantenner(master) upp till 500 meter
På universitetet i Mainz upptäckte man att mobiltelefoner påverkar sömnen. REM(dröm)-sömnen förkortas vilket inte är önskvärt då drömsömnen anses vara viktig för vårt mentala välbefinnande.

Vad har man kommit fram till i det forna Sovjet?
I öst ligger man långt före oss i väst, där har man länge forskat om mikrovågor och det finns mycket material som visar på biologiska skador med relativt låg exponering och därför är man mycket mer restriktiv med exponering där än vad vi är i väst. Deras gränsvärde är avsevärt lägre än de i väst. I väst har man inte tagit hänsyn till denna forskning.

Varför anses just en GSM-telefon mer skadlig?
GSM-telefonerna sänder en pulsad signal ( 217 gånger i sekunden) och just dessa pulsade signaler tycks påverka människor speciellt negativt. Bl.a kan vårt försvar mot cancer försvagas av pulsade signaler då melatoninhalten kan påverkas negativt.
Ett experiment med råttor visade att när de utsattes för en kontinuerlig respektive pulsad signal reagerade de inte på den kontinuerliga, men "greps av panik" när de utsattes för den pulsade mikrovågen.
Island installerades en GSM-mast på ett ålderdomshem och enligt uppgift klagade de boende på plötsliga sömnproblem.
Regeringen i Australien sade den 27 mars 1997 att man bör göra en speciell studie av det pulsade GSM systemet.

Vad är mikrovågor? De är är extremt energirika radiovågor vilket är detsamma som att de svänger med mycket hög frekvens (300-300.000 MgHz) där MgHz, megahertz, betyder miljoner svängningar per sekund. De ligger i spektrat mellan infrarött ljus och radiovågor och har tidigare mest använts till radar. Numera används de även till mobiltelefoni, men även till mycket annat inom industrin som t.ex svetsning av plast .

Varför kallas dom mikrovågor?
Mikro betyder kort eller liten och de kallas mikrovågor därför att våglängden är liten.

Hur ser en mikrovågssändare ut?
Den kan se ut som en eller flera stavar, eller som en trumma. De sitter ofta på vattentorn, på master, på taket av höga fastigheter och på husväggar. Den nya generationen sändare som det kommer att finnas flera i varje kvarter, blir mindre och kan komma att placeras bl.a på lyktstolpar.

Hur lång tid tar det innan man märker att man skadats?
Exponeringen ackumuleras. Under1995 skaffade sig 850.000 svenskar mobiltelefoner, de flesta utan ett verkligt behov. Frågan är när deras eventuella skador kan visa sig. När man märker skadan, är det förmodligen för sent att göra något åt den. Vi känner till att vissa som använt mobiltelefoner har drabbats av hjärntumörer. Andra användare har drabbats av syn-förändringar, grå starr, blindhet koncentrations-svårigheter och beteendestörningar.

Kan man få genetiska skador av mikrovågor? 1. En ganska ny studie av Dr. Lai och Singh i USA visar på DNA-skador i hjärnceller från möss som blivit eponerade i två timmar med 2,45GHz mikrovågor, en nivå som anses "helt säker"med nuvarande gränsvärden.

2
. Ja, säger Robert Becker,en amerikansk forskare.
En rapport visar att efter en lågdos-exponering på 30 minuter i 2 veckor av möss, minskade sperma-produktionen samtidigt som man noterade abnorma kromosom-förändringar i sperman. När mössen sedan fick ungar, blev det fler missfall i den exponerade gruppen.

3
. Enligt Svenska Dagbladet den 4 juli 1996, har norska officerare som arbetat på norska torpedbåtar och blivit utsatta för mikrovågot från bl.a radarn på fartyget, fått missbildade barn, många med klumpfot. Just klumpfot är en genetisk defekt som förs vidare av fadern. Det finns idag enligt norska flottan 82 kända fall. Man arbetar med hypotesen att orsaken är elektromagnetiska fält. Norska flottan kommer att undersöka alla 30.000 som arbetat på norska militära fartyg. Det visar sig att det finns liknande fall med helikopter-piloter i USA som flugit nära radar. De fick också barn med klumpfot. Det tystades ned.

4
. I staden Vernon i New Jersey i USA, där man är extremt exponerad av mikrovågor, var förekomsten av förståndshandikappade (Down's Syndrome) 1000% högre än resten av landet.
5. Det visar sig även, säger Becker, att barn till fäder som blivit exponerade för elektromagnetiska fält (där mikrovågor ingår), löper en större risk att drabbas av cancer i hjärnan innan två-års åldern. Det måste vara genetiska skador eftersom barnen själva inte exponerats varken som foster eller efter födseln.

Kan man bli steril av mikrovågor? Bland radartekniker är det sedan länge känt att mikrovågorna från radar inverkar menligt på spermakvaliten. Detta utnyttjades av radar-teknikerna i USA för s.k weekend-behandling (som preventivmedel) under radarns barndom. Man kan fråga sig vilka konsekvenser detta ledde till.
Poliser i USA som hållit radarpistolen mellan benen, har fått testikelcancer.

Är mikrovågsugnen farlig?

Man bör aldrig stå närmare än två meter från en mikrovågsugn när den är igång. Dels avger den ett starkt magnetfält när den är igång. Dels kan den läcka mikrovågor. En tysk undersökning visade att många ugnar inte är helt täta.

Kan man bli elöverkänslig av mobiltelefon?
Det finns en del elöverkänsliga vars problem började när de använde mobiltelefon. Elöverkänsliga överlag reagerar på mobiltelefoner. Det borde vara en varningssignal.
Olle Johansson på Karolinska Institutet har genom dubbel-blind provokations-test visat att elöverkänsliga reagerar på mobiltelefoner. TV-bolag från bl.a England och Japan över har intervjuat honom.
Kjell Hansson-Mildh på Arbetslivsinstitutet säger att flera användare av mobiltelefoner både i Sverige och utomlands har fått besvär som liknar de elöverkänsligas. En kartläggning pågår både i Sverige och utomlands.

Kan man komma undan från mikrovågor?
Elöverkänsliga som dragit sig undan i skogen för att leva "elfritt", har till sin stora fasa upptäckt att mobiltelefonmaster dyker upp här och där i skogarna. Snart finns det inga fri-zoner någonstans. Det lär bli ännu svårare när man skickar upp satteliter i ett nätverk runt hela jordklotet som skall kommunicera med mobiltelefoner.

Hur agerar man i andra länder?
I andra länder är man betydligt mer oroliga över mikrovågors effekt på människor än vad vi är i Sverige, trots att den svenska befolkningen är mer utsatt . I Australien, Tyskland och USA finns stora gräsrots-rörelser som bekämpar uppsättandet av nya master. I USA har lokala myndigheter i ca 200 fall satt stopp för byggandet av master inom tättbebyggda områden och nära skolor. En gräsrotsrörelse The EMR Alliance, har i samarbete med en fackförening givit ut en bok som skall hjälpa gräsrötter som vill förhindra att mikrovågssändare byggs på olämpliga ställen.

Vad händer i Europa?
Eu-kommissionen har utsatt en internationell kommitte som skall undersöka eventuell fara med mobiltelefoner. Kjell Hansson Mildh från Arbetslivsinstitutet deltar. Det kan kanske tyckas olämpligt att Telia delvis finansierar hans forskning.
Det egendomliga är att trots att faran inte är utredd, tillåts utbyggnaden av master i rasande fart. Här borde EU förorda försiktighets-principen (prudent avoidance).

Kan vi lita på våra tillsynsmyndigheter? Om man jämför med asbestproblemet, så försäkrade våra tillsyndmyndigheter in i det sista att asbest var ofarligt.
Många myndigheter har dessutom undvikit att penetrera mikrovågsproblemet genom att medvetet begränsa forskning till lägre frekvenser (under 400 kHz). Då har man sluppit undan att få veta sanningen om mikrovågor. Det finns alltså goda skäl att vara skeptisk mot myndigheterna och att vara försiktig med användandet av mikrovågor.
Människan själv är oftast betydligt mer intresserad av att behålla sin hälsa, än vad myndigheterna är.

Kan vi lita på forskare
Forskare arbetar efter strikt vetenskapliga teorier och brukar inte uttala sig förrän de är definitivt säkra på sin sak. Tyvärr förekommer både jäv, intriger och påverkan från intressegrupper som gör att man även får se kritiskt på vissa forskare.Det finns inga oberoende forskare. Alla är beroende av anslag - man biter ej den hand som föder en! Forskning stöds ofta numera av företag som är beroende av vissa resultat.
Forskare som sticker ut huvudet och rapporterar obehagliga sanningar tystas ofta ned och mister inte sällan forskningsbidrag. Det är så våra myndigheter och intressegrupper styr forskningen. Därför bör man själv tänka och agera förnuftigt.

Vad kan man som gräsrot göra? -Tala med politiker och bed dom låta försiktighets-principen råda: Ingen mer utbyggnad av master eller antenner tills vi vet mer om hälsoriskerna.
INGEN kan idag GARANTERA att mikrovågor på lång sikt är ofarliga. Därfår måste försiktighets-principen råda.
-Samt vara försiktig med användningen av mobiltelefon

Info uppdaterad 970512
Författaren är ansvarig för utländska kontakter inom FEB, Föreningen för El-och Bildskärmskadade.
TOP
boes.org blueline 2
 Tillbaka till Main INDEX Scandinavian Square